Hoppa till innehåll

Opinion

Vi hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt, att ta makten över sina egna liv för att kunna frigöra sig från våld och förtryck. Vi erbjuder stöd och hjälp på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk, internationella tecken och skriven svenska.

Det övergripande målet är att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld genom att stötta, skydda och stärka döva, hörselskadade och dövblinda
kvinnor och deras barn och flickor samt icke binära som blir, eller har blivit utsatta för mäns våld på teckenspråk. Vi arbetar i både våldsförebyggande
syfte genom att informera om vad våld är och att ge stöd till de som är utsatta för våld. Vårt kunskapsarbete mynnar ut genom att påverka
politiker, myndigheter och samhället i stort genom att informera om vår verksamhet och den hjälp vi erbjuder.

Genom olika former av kunskaps- och informationsspridning på flera arenor vill NKJT bidra till att bidra till att ge en förhöjd kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn och synliggöra den särskilda utsatthet som drabbar vår målgrupp. NKJT kommer att aktivt verka för en samhällsförändring som motverkar målgruppens utsatthet när de söker hjälp via olika samhällstjänster. Detta menar vi leder till att organisationens expertis inom området etableras ännu starkare. Det intressepolitiska arbetet ska riktas mot de yrkesgrupper som kommer i kontakt med organisationens målgrupp samt till media och allmänheten. Genom ett effektivt påverkansarbete och genom att delta i samhällsdebatten synliggör NKJT om teckenspråk och konsekvenserna av funktionsnedsättningen som förstärker målgruppens särskilda utsatthet och mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn och dess konsekvenser för både individer och för samhället i stort. Genom att vidmakthålla ett etablerat kontaktnätverk och utveckla nya kontakter för samverkan och utbyte av erfarenheter, både på internationell och på nationell nivå stärks

NKJT:s ställning som en välkänd och seriös aktör i frågor om mäns våld mot kvinnor, tjejer, barn och icke binära. Under 2023 kommer organisationen fortsätta med ett aktivt deltagande i befintliga och nya nätverk och samarbeten inom ramen för NKJT:s mål på nationell och internationell nivå för att därigenom stärka NKJT som aktör i frågor om feminism och mäns våld mot kvinnor, tjejer, barn och icke binära.

VI VILL


Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk föreslår följande lösningar för att komma tillrätta med brist på stöd för målgruppen;

● Utveckla Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk till en nationellt stödcenter i frågor som rör sällankompetens såsom kompetens och stöd till våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda tjejer, kvinnor och icke binära – ett sammanhållet spår från ett liv med våld till ett våldsfritt liv.

● Utveckla en handlingsplan för socialtjänsten för personer som talar svenskt teckenspråk (taktilt samt internationella tecken inkluderat).

● Tillämpa stödprogram för män som talar teckenspråk med ett våldspreventivt arbete

● Ge Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk uppdrag att ha ansvar för skyddat boende och rehabilitering för kvinnorna som blivit utsatta för våld för att sedan slussas ut till ett våldsfritt liv som blir kostnadseffektivt för samhället