Hoppa till innehåll

Om oss

Innehåll på sidan

Vår historia

Tiden efter uppropet

NKJT och Opinion

Förtroendevalda

Kansliet

Jobba hos oss

Rapport 2021

Senaste nytt

Om oss

Vår historia

#Slådövörattill till nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen uppkom under (eller som en följd av) #metoo-rörelsen 2017 och #slådövörattill. Uppropet hade stor genomslagskraft hos vår målgrupp döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt.

Uppropet #slådövörattill uppmärksammades i medier den 3 december 2017. Med i uppropet fanns tre krav som vi anser vara grundläggande för ett fungerande samhälle:

 • Fungerande stöd på teckenspråk i hela landet.
 • I arbetet för att ta fram kunskap och i utvecklingen för att förbättra och skydda utsatta ska våra målgrupper finnas med.
 • Tystnadskulturen inom dövcommunityt måste brytas.

Tiden efter uppropet

Uppropet visade att det fanns ett stort behov av en kvinnojour och ett stödcenter där målgruppen kan få stöd och hjälp på svenskt teckenspråk. Många av de som berättat hade många år levt i tron att de var ensamma om sina upplevelser och erfarenheter. Många var fast i en pågående svår situation med dubbel utsatthet. De var både utsatta för själva våldet men blev på grund av bristande kommunikation också utsatta i kontakterna med samhällsinstanser. Strax efter uppropet påbörjades föreningens arbete, först som ett löst sammansatt nätverk och sedan som en organisation för att starta Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk.

 

Med målgruppens egna erfarenheter som grund kräver vi att grundläggande samhällsinsatser för att få stöd och hjälp att komma loss från våld i alla dess former och för att få hjälp att bearbeta det som hänt eller händer ska kunna erbjudas på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk och internationella tecken. Vår vision är en värld fri från våld för kvinnor som talar teckenspråk. Vi tror att vår kamp tar oss en bit på väg mot den visionen.

 

Från år 2021 får organisationen statsbidrag från Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten för att bedriva kvinnojour för målgruppen.

Om NKJT

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT är en ideell partipolitisk och religiöst obunden rikstäckande organisation som arbetar med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och barn samt våld mot HBTQI-personer sedan 2019. Organisationen arbetar efter visionen “En värld fri från våld för alla kvinnor som talar svenskt teckenspråk” och vi strävar efter att våra demokratiska arbetsformer ska präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet.

Vår värdegrunder är:

 • Allt vårt arbete utgår från om alla människors lika och okränkbara värde.
 • Vi vilar på en demokratisk grund och arbetar för att alla döva, hörselskadade och dövblinda tjejer, kvinnor och icke binära personer ska ha möjlighet att bli fria från våld.
 • Vi utgår från ett intersektionellt perspektiv, vilket betyder att vi ser på makt och hur maktordningar samvarierar och förstärker varandra.
 • Vi arbetar för kunskapsspridning om målgruppens särskilda utsatthet och strävar efter att ta bort omgivningens okunskap om områden som samspelar med varandra – våld, funktionsnedsättning och språk.
 • Vi arbetar för att bidra till utveckling i samhället och främjar till att stärka målgruppens egenmakt och värde.
 • Vi arbetar med en tro om att en förändring är möjlig för våldsutsatta.

Organisationens värdegrund är kopplad till följande dokument som klargör värden med universella anspråk:

 • Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Kvinnokonventionen
 • Barnkonventionen
 • Istanbulkonventionen
 • Agenda 2030 – Prioriterade områden:
  • Mål 5 Jämställdhet
  • Mål 10 Minskad Ojämlikhet
  • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhälle

Opinion

Vi hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt, att ta makten över sina egna liv för att kunna frigöra sig från våld och förtryck. Vi erbjuder stöd och hjälp på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk, internationella tecken och skriven svenska.

 

Det övergripande målet är att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld genom att stötta, skydda och stärka döva, hörselskadade och dövblindakvinnor och deras barn och flickor samt icke binära som blir, eller har blivit utsatta för mäns våld på teckenspråk. Vi arbetar i både våldsförebyggandesyfte genom att informera om vad våld är och att ge stöd till de som är utsatta för våld. Vårt kunskapsarbete mynnar ut genom att påverkapolitiker, myndigheter och samhället i stort genom att informera om vår verksamhet och den hjälp vi erbjuder.

 

Genom olika former av kunskaps- och informationsspridning på flera arenor vill NKJT bidra till att bidra till att ge en förhöjd kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn och synliggöra den särskilda utsatthet som drabbar vår målgrupp. NKJT kommer att aktivt verka för en samhällsförändring som motverkar målgruppens utsatthet när de söker hjälp via olika samhällstjänster. Detta menar vi leder till att organisationens expertis inom området etableras ännu starkare. Det intressepolitiska arbetet ska riktas mot de yrkesgrupper som kommer i kontakt med organisationens målgrupp samt till media och allmänheten. Genom ett effektivt påverkansarbete och genom att delta i samhällsdebatten synliggör NKJT om teckenspråk och konsekvenserna av funktionsnedsättningen som förstärker målgruppens särskilda utsatthet och mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn och dess konsekvenser för både individer och för samhället i stort. Genom att vidmakthålla ett etablerat kontaktnätverk och utveckla nya kontakter för samverkan och utbyte av erfarenheter, både på internationell och på nationell nivå stärks.

 

NKJT:s ställning som en välkänd och seriös aktör i frågor om mäns våld mot kvinnor, tjejer, barn och icke binära. Under 2023 kommer organisationen fortsätta med ett aktivt deltagande i befintliga och nya nätverk och samarbeten inom ramen för NKJT:s mål på nationell och internationell nivå för att därigenom stärka NKJT som aktör i frågor om feminism och mäns våld mot kvinnor, tjejer, barn och icke binära.

 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk föreslår följande lösningar för att komma tillrätta med brist på stöd för målgruppen:

 • Utveckla Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk till en nationellt stödcenter i frågor som rör sällankompetens såsom kompetens och stöd till våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda tjejer, kvinnor och icke binära – ett sammanhållet spår från ett liv med våld till ett våldsfritt liv.
 • Utveckla en handlingsplan för socialtjänsten för personer som talar svenskt teckenspråk (taktilt samt internationella tecken inkluderat).
 • Tillämpa stödprogram för män som talar teckenspråk med ett våldspreventivt arbete
 • Ge Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk uppdrag att ha ansvar för skyddat boende och rehabilitering för kvinnorna som blivit utsatta för våld för att sedan slussas ut till ett våldsfritt liv som blir kostnadseffektivt för samhället

Förtroendevalda

Förtroendevalda 2023-2024

Kontakta styrelsen via info@nationellkvinnojour.se

Camilla Lindahl
Ordförande

Carolina Ekström
Vice ordförande

Pernilla Norberg
Kassör

Erika Lindberg
Styrelseledamot

Najlaa Saad
Styrelseledamot

Petra Eklund
Styrelseledamot

Pernilla Carlsson
Styrelseledamot

Valbredningen

Eva Norberg och Jenny Schöldt

Förtroendevald revisor

Johanna Blomberg Ferm

Auktoriserad revisor

Erika Öberg, EC Revision

Kansliet

NKJT har åtta kvinnor som arbetar heltid- och deltid på jouren dagtid. Övrig verksamhet är byggd på ideella krafter. På jouren finns tre kuratorer och en socialpedagog, två kommunikatör, en ekonomiadministratör samt en verksamhetsledare.

Felicia, Karin och Fatuma är socionomer i grunden och arbetar som kurator och socionom hos oss. Lena arbetar som socialpedagog och dessa fyra medarbetare har den dagliga kontakten med kvinnorna som kontaktar oss. Om du mailar till oss är det vanligtvis någon av dem som svarar. Telefonnummer lämnas ut efter en första mailkontakt för fortsatt kontakt i videosamtal. 

 

Felicia är digitala jourens samordnare och har ansvar för volontärgruppen. 

Felicia
Kurator med volontäransvar för digitala jouren.

Karin är projektledare för Jämställdhetsmyndighets bidrag som riktar sig till socioekonomiska utmanande områden (SUO). Karin leder arbetet med kartläggning om ekonomiskt våld och utvecklar handledarskapet tillsammans med övriga projektmedarbetare.

Karin
Projektledare “Socioekonomiska utmanade områden (SUO)”

Huda är projektkommunikatör på 25% och arbetar med att sprida information till de kommunerna som projektet fördjupar oss i samt stöttar projektgruppen med kartläggningsarbete genom e-formulär. 

Huda
Projektmedarbetare “Socioekonomiska utmanade områden (SUO)”

Fatuma är projektmedarbetare på 50% och arbetar med kartläggning, håller i digitala föreläsningar för medlemmar och samverkar med övriga projektmedarbetare.

Fatuma
Projektmedarbetare “Socioekonomiska utmanade områden (SUO)”

Lena är ansvarig för uppsökar-verksamhet i Stockholms stad i samverkan med civilsamhället och med stadens förvaltningar.

Lena
Socialpedagog

Ellinor sköter vår hemsida, våra sociala medier och formger allt vårt tryckta och digitala material. Om du följer oss på sociala medier är det hennes arbete som du ser.

Ellinor
Kommunikatör

Johanna administrerar NKJT:s ekonomi och har hand om det löpande arbetet med ekonomin. Johanna arbetar nära verksamhetsledaren.

Johanna
Ekonomiadministratör

Mia är jourens verksamhetsledare. Hon ansvarar för den dagliga verksamheten med personalansvar och arbetar nära styrelsen och dess ordförande Camilla. Mia är också den som söker och redovisar kvinnojourens ekonomiska medel på uppdrag från styrelsen.

 

Mia Modig
Verksamhetsledare

Jobba hos oss

Just nu har vi tyvärr inga lediga tjänster.

Förfrågningar för praktikplats, intresseanmälan till vår volontärverksamhet eller spontana jobbansökningar skickas till Mia Modig, verksamhetsledare på mia.modig@nationellkvinnojour.se

Rapport 2021: En kafkaliknande process

Vi hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt, att ta makten över sina egna liv för att kunna frigöra sig från våld och förtryck. Vi erbjuder stöd och hjälp på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk, internationella tecken och skriven svenska.

 

“En kafkaliknande process – Kartläggning av det bemötande myndigheterna ger våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och unga tjejer samt icke-binära.”

 

Mia Modig, verksamhetsledare – mia.modig@nationellkvinnojour.se
Felicia Ferreira, kurator – felicia@nationellkvinnojour.se

 

Öppna rapporten i PDF

Senaste nytt

Pressmeddelande 16 september 2023

Sveriges Dövas Ungdomsförbund överlåter Barn- och ungdomsjouren på teckenspråk till Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk den 1 januari 2024   Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF har...

Läs mer →

Pressmeddelande den 8 mars 2021

Mäns våld mot döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor ska upphöra! Mäns våld mot kvinnor är mer än våld i hemmet, även sexuella trakasserier, våldtäkter, sexköp...

Läs mer →

NKJT: “Vi räcker inte till”.

Sydsvenskan, Aftonbladet och SVD publicerar en artikel om oss, Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk. “-Det är svårt att få rätt hjälp när samhället inte...

Läs mer →

Varenda krona räknas.

Hej! Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk vill informera och även tala om en nyhet idag med denna video. Föreningen har funnits nu i 7...

Läs mer →

Ett öppet brev till Åsa

Det är ingen hemlighet att kvinnor med funktionsnedsättning är en grupp som är väldigt utsatta för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Det gör oss...

Läs mer →

NKJT håller öppet!

Under dessa här coronavirustider kommer det många uppmaningar från myndigheter, arbetsplatser, förskolor och skolor att vi alla ska hjälpas åt och ta vårt ansvar genom...

Läs mer →

Vi har nu en instagramkonto!

En glad nyhet – NKJT har skaffat eget konto hos Instagram! Dagens måste-att-göra: Följ @kvinnojourennkjt för att få information och uppdateringar om föreningen!

Läs mer →

Pressmeddelande 1 nov 2019

I svallvågorna av #METOO under 2017 så uppstod #slådövörattill för döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och icke-binära. Då uppdagades det att det finns ett extremt...

Läs mer →