Hoppa till innehåll

Extra årsstämma 16 oktober 2022

Kallelse till extra årsstämma

Styrelsen för Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk kallar härmed medlemmar till extra årsstämma enligt nedanstående beskrivning

Tid och plats
Det extra årsstämma hålls digitalt i ZOOM söndag den 16 oktober kl. 10.00-11.00.

Länk till ZOOM kommer att finnas här från och med 14 oktober.

Mötets utlysning
Det extra årsstämman annonseras på organisationens hemsida, i sociala medier, via e-post till den adress som medlemmarna lämnat till NKJT samt i Medlemsnytt-utskick.

Ärende
Vid årsstämman 2022 fick styrelsen i uppdrag av medlemmarna att kalla till extra årsstämma för att besluta om de förslagen till stadgeändringar vid årsstämman ska gås igenom för beslut. Val av förtroendevald revisor kommer att göras i anslutning vid extra årsstämma.

Underlag
Som underlag till det extra årsstämma finns två dokument –  ordinarie stadgar och den nya stadgar. 

Förslag till föredragningslista (enl. ordinarie stadgar)

§1 Mötet öppnas

§2 Fastställande av röstlängd för mötet

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§4 Val av protokollsjusterare och rösträknare 

§5 Frågan om mötet utlyst på rätt sätt

§6 Fastställande av föredragningslista

§7 Stadgeändring

§8 Val av förtroendevald revisor

§9 Mötet avslutas 

Exit mobile version